Optimale ontwikkelingskansen met LVS

Het leerlingvolgsysteem 'Bewegen en Spelen, geeft de mogelijkheid  om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen van 2 t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren.
Door het kennen van het vaardigheidsniveau van kinderen, wordt het beter mogelijk om kinderen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen.
Als een blijvende achterstand bij een kind zorgt dat het afhaakt bij het spelen en bewegen in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein en/of bij het buiten spelen, dan kan extra zorg uitkomst bieden. Het ontwikkelingsniveau van het kind kan - met behulp van de registratieformulieren die bij het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen horen - in kaart worden gebracht.

Het Leerlingvolgsysteem is methodeonafhankelijk, kan in elke accommodatie worden afgenomen en vraagt van de gebruiker een geringe tijdsinspanning. Tot de gebruikersgroep behoren groeps- en vakleerkrachten, interne begeleiders, (motorisch) remedial teachers, leiders van sportverenigingen en kinderfysiotherapeuten. Kortom: allen die zich (professioneel) met bewegende en spelende kinderen bezighouden.  

Met de observaties is het mogelijk ouders en leerkrachten op school te informeren over de motorische vaardigheden van het kind en zorg in te zetten wanneer de achterstand de "ontwikkeling" kan stagneren.

Scholing of zullen wij het doen?

Behalve dat Motoriek.nl het team kan scholen om dit Leerlingvolgsysteem te beheersen en implementeren op school, is het ook mogelijk om het observeren door ons te laten uitvoeren. Dit kan voor specifieke groepen (denk o.a. aan kleuters), individuele kinderen (bv.  kinderen met een PGB) of de hele school.